WAXING DESCRIPTION PRICE
Waxing Eyebrows $18.00
Waxing Lip $18.00
Waxing Chin $18.00
Waxing Full Face $50.00
Waxing Under Arms from $25.00
Waxing Bikini from $30.00
Waxing Brazilian from $60.00
WAXING DESCRIPTION PRICE
Waxing Half Leg-Knee Down from $40.00
Waxing Full Leg-No Bikini from $60.00
Waxing Full Leg-With Bikini from $75.00
Waxing Men’s Back from $55.00
Waxing Men’s Chest from $45.00
Waxing Men’s Stomach from $30.00
Follow Us On: